Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overleg- en gespreksorgaan – voor elke school wettelijk verplicht – waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd.

Oudergeleding:
Stendert de Vries
Evelien Jansen
Patrique Janssen

Personeelsgeleding:
Debora Tromp
Margriet de Graaf
Nicolle Slot (secretaris) [email protected]

GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 14 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, boven schoolse beleid.

De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

Samenstelling GMR
Oudergeleding:
Henk Redder (voorzitter)
Jan Dekker
Henri Wachtmeester

Personeelsgeleding:
Paulien Klein Kranenburg (secretaris) [email protected]
Marjan Klifman
Fenneke Brink
Shailaja Brakert