GMR

Op schoolniveau is de medezeggenschapsraad (MR) actief. De gesprekspartner van de MR is de directeur. Op verenigingsniveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps­raad (GMR). De GMR heeft als gesprekspartner de directeur/bestuurder.

Samenstelling GMR

Oudergeleding:

De heer Erik Nijzink (voorzitter)
De heer Jos Olsman
Mevrouw Yvet Schepers
De heer Jordi Roelofs

Personeelsgeleding:

De heer Rik Nijland
Mevrouw Shailaja Brakert (secretaris)
Mevrouw Fenneke Gewald-Brink
Mevrouw Saskia Holtvluwer

email: [email protected]

Vergaderingen
De GMR vergadert een aantal keren per jaar voltallig en meestal is bij het begin van de vergadering ook de bestuursdirecteur aanwezig. Het overleg binnen de GMR verloopt op een ontspannen wijze en het contact met de directeur/bestuurder is prettig waarbij beide partijen zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheden.

Mail de GMR