GMR

Op schoolniveau is de medezeggenschapsraad (MR) actief. De gesprekspartner van de MR is de directeur. Op verenigingsniveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps­raad (GMR). De GMR heeft als gesprekspartner de directeur/bestuurder.

Samenstelling GMR

Oudergeleding:

De heer Hannibal Guichelaar (voorzitter)
De heer Erik Nijzink
Mevrouw Ivet Wolf
Mevrouw Sharon Broekroelofs

Personeelsgeleding:

De heer Jordy Nijboer
Mevrouw Mirjam Kleinjan
Mevrouw Fenneke Gewald-Brink
Mevrouw Shailaja Brakert-Hesisink (secretaris)

email: [email protected]

Vergaderingen
De GMR vergadert een aantal keren per jaar voltallig en meestal is bij het begin van de vergadering ook de bestuursdirecteur aanwezig. Het overleg binnen de GMR verloopt op een ontspannen wijze en het contact met de directeur/bestuurder is prettig waarbij beide partijen zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheden.

Mail de GMR