GMR
Op schoolniveau is de medezeggenschapsraad (MR) actief. De gesprekspartner van de MR is de directeur. Op verenigingsniveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps­raad (GMR). De GMR heeft als gesprekspartner de directeur/bestuurder.


Samenstelling GMR
Oudergeleding:
De heer J. Dekker
De heer H. Redder
De heer H. Wachtmeester

Mevrouw M. Willems 

Personeelsgeleding:
Vacature
Mevrouw E. Landstra (secretaris), email: gmrchrono@gmail.com 
Mevrouw G. Hein
Mevrouw S.P. Klein Kranenburg
Vergaderingen
De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar voltallig en meestal is bij het begin van de vergadering ook de bestuursdirecteur aanwezig. Het overleg binnen de GMR verloopt op een ontspannen wijze en het contact met de directeur/bestuurder is prettig waarbij beide partijen zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheden.
Geplande vergaderingen 2017-2018
Woensdag 13 september: GMR
Maandag 2 oktober: MR-cursus
Dinsdag 17 oktober: Najaarsoverleg

Woensdag 8 november: GMR
Dinsdag 14 november: RvT + GMR
Woensdag 13 december: GMR

Woensdag 24 januari: GMR
Dinsdag 20 februari: Voorjaarsoverleg.
Woensdag 21 maart: GMR
Dinsdag 17 april: RvT + GMR
Woensdag 25 april: GMR
Woensdag 30 mei: GMR
(Dinsdag 20 juni: extra GMR)  


Werkgroepen
De GMR-leden vormen naast de reguliere vergaderingen verschillende kleinere werkgroepjes die apart vergaderen om onderwerpen uit te diepen en voor te bereiden voor de GMR-vergadering. Het voordeel van de werkgroepen is dat ze aansluiten bij de specifieke interesses van de GMR-leden, dat er in 1 of enkele werkgroepvergaderingen diep op de materie in gegaan kan worden en dat het te behandelen onderwerp op de GMR-vergadering zelf minder tijd in beslag neemt. Werkgroepen overleggen indien nodig ook met de directeur/bestuurder, stafleden of derden. De werkgroep geeft een kort verslag aan de GMR en voorziet dit indien van toepassing van een stemadvies. Door de werkgroepen is het niet nodig dat alle GMR-leden zich in alle onderwerpen verdiepen en maakt het GMR-werk erg boeiend.
Werkgebied van de GMR
De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.
De GMR … ook voor ouders?
JA! Het is erg waardevol om de inzichten en meningen van ouders (veelal van buiten de onderwijswereld) te betrekken bij de werkzaamheden van de GMR. De GMR is misschien niet altijd zichtbaar voor ouders maar speelt bovenschools ook voor ouders een zeer belangrijke rol in de besluitvorming.
De GMR in de praktijk
In onze vereniging is het de gewoonte dat de GMR door de bestuursdirecteur vooraf geïnformeerd wordt en wordt gevraagd mee te denken over velerlei onderwerpen. Bovendien kan een GMR zelf het initiatief nemen door een item op de agenda te plaatsen. Van deze items wordt aan het begin van het schooljaar een jaarplanning gemaakt. Sommige onderwerpen staan vaker op de agenda: eerst ter informatie en om een mening te vormen. Uiteindelijk neemt de directeur/bestuurder een (voorgenomen) besluit. Afhankelijk van het onderwerp moet dit besluit ter advisering dan wel instemming worden voorgelegd aan de GMR.