Missie en Visie

Missie
Chrono wil kwalitatief goed Protestants Christelijk Primair Onderwijs waarborgen en in stand houden in zoveel mogelijk kernen en dorpen in de gemeente Hardenberg.

Interne versie van de visie
Als een belangrijke kapstok voor het leren en werken op de Chrono-scholen, evenals voor het verder invullen van de strategische beleidsplanning, stelt Chrono voor haar Stichting van een zestiental scholen de collectieve ambitie vast. Ze doet dit met de volgende inhouden.
Chrono staat voor: een levensbeschouwelijk fundament met de Bijbel als grondslag.
Dit betekent, dat de Bijbel als grondslag richtinggevend is voor de inrichting van het onderwijs, het omgaan met de leerlingen en het omgaan met elkaar binnen de Stichting. Het vormt het centrale richtsnoer voor leven en werken en is bepalend voor de grondhouding van alle medewerkers in de uitvoering van de onderwijstaken. 
Chrono staat voor: een beschermende en stimulerende ‘paraplu’ voor scholen, die zichzelf kunnen zijn.
Dit betekent, dat Chrono een Stichting is, waarbij het stimuleren tot kwaliteit wordt geëffectueerd volgens een sturing op hoofdlijnen. Scholen zijn in staat en worden aangemoedigd om hun eigen onderwijskundige inkleuring te kiezen en deze nader vorm te geven. Chrono kiest daarbij voor het motto: ‘eenheid in verscheidenheid’ : er is sprake van ondersteuning vanuit het bestuurscentrum en vanuit de onderlinge samenwerking tussen de scholen. Deze samenwerking is gebaseerd op het gezamenlijk behalen van meerwaarde en niet op het dwingend vormgeven van een eenheid. 
Chrono staat voor: Protestants Christelijk primair onderwijs met een goede spreiding binnen de gemeente Hardenberg, dichtbij de ouders en de kinderen.
Dit betekent, dat de Stichting een keuze maakt voor het blijvend inrichten van Protestants Christelijk onderwijs in alle kernen van de regio. Ze bereikt dit door een beroep te doen op de onderlinge solidariteit binnen de Stichting. Het garanderen van Protestants Christelijk en thuisnabij onderwijs is voor Chrono een groot goed. De kosten van dit principe worden door de scholen gezamenlijk gedragen. 
Chrono staat voor: alle activiteiten op haar scholen, zijn gericht op de belangen van het kind. 
Dit betekent, dat bij de gezamenlijk te maken afwegingen voor het ondernemen van diverse activiteiten op de scholen, het belang van de kinderen het voornaamste criterium vormt. Dit criterium is van belang voor de dagelijkse activiteiten, voor de activiteiten op de Chrono-scholen (op onderwijskundig, personeel, financieel en materieel terrein), maar ook voor de kwaliteitszorg en de verdere invulling van de strategische beleidsplannen binnen de Stichting. 
Chrono staat voor: een lerende organisatie, waarbij er planmatig wordt gewerkt.
Dit betekent, dat het leren van kinderen ook als basis wordt genomen voor de medewerkers binnen de Stichting. Leren aan en van elkaar is richtsnoer voor het stimuleren van verhoging van de kwaliteit. We zijn daarbij positief kritisch naar elkaar, spreken elkaar aan, maar geven elkaar ook de ruimte om te leren van fouten. Bij de uitvoering van het beleid, werken we planmatig, waarmee zowel intern als extern helderheid wordt gegeven. 
Chrono staat voor: een positief en veilig leer- en werkklimaat.
Voor kinderen, ouders en medewerkers in deze snel veranderende wereld willen de Chrono-scholen een plek bieden, waar veilig geleerd kan worden, structuur ervaren kan worden en men gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen. 
Chrono staat voor: het bieden van kansen op interactie, ontwikkeling en mobiliteit.
De meerwaarde van de Vereniging zal met name worden gezocht in het gezamenlijk bereiken van doelen. In directieverband zal dit onder meer tot uiting komen in gezamenlijke scholing, intervisie, collegiale consultatie en ondersteunend werkoverleg. In personele zin zullen er mobiliteitsdoelen worden gesteld. Het benutten van kansen op dit terrein zal worden voorzien van inhoudelijke vertalingen en streefgetallen. 
Chrono staat voor: de hoogst mogelijke ontwikkeling voor ieder kind.
Het welzijn van kinderen is van groot belang om goed te kunnen leren. Daarom zorgt elke school voor een duidelijke structuur waarbinnen elk kind zich gewaardeerd en gerespecteerd kan voelen. Kernwaarden zijn: respect, vertrouwen, veiligheid, geborgenheid, samenwerken, positieve waardering.
We willen kinderen zelfvertrouwen geven en positief gedrag aanleren. We leren kinderen de balans te vinden tussen hoofd, hart en handen. Kernwaarden: balans, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfkennis, samenwerken, creativiteit, sociale vaardigheid.
Elke school geeft ontwikkelingsgericht onderwijs. Vanuit een positief leerklimaat dagen we kinderen uit optimaal te presteren, passend bij het kind. Kernwaarden: welbevinden, kennisoverdracht, uitdaging, passend onderwijs voor ieder kind, doorlopende leerlijn, leerlingvolgsysteem, opbrengstgericht.
Chrono staat voor: contacten met externe organisaties die kunnen bijdragen aan ons onderwijs.
We stellen ons open voor samenwerking met anderen, op zowel schoolniveau als bovenschools. Voorbeelden zijn nauwere samenwerking met peuterspeelzalen en kinderopvang, brede schoolontwikkeling, opleiden in de school/leerwerktrajecten met PABO en MBO, samenwerkingsverband/passend onderwijs in de regio, gezamenlijk met andere verenigingen/stichtingen aanbieden van scholing in de regio. Rode draad en een belangrijk criterium voor onze samenwerking en inzet is dat het kind en/of het personeel en (de kwaliteit van) ons onderwijs er beter van wordt.
Externe versie van de visie
In de externe communicatie zal deze missie en visie worden uitgedragen met de volgende kernwaarden:
Chrono staat voor:
*
Protestants Christelijk thuisnabij onderwijs met de Bijbel als grondslag.
*Een stimulerende organisatie voor een veelkleurig geheel van scholen. 
*Een lerende organisatie, waar in een veilig en positief klimaat planmatig wordt gewerkt in het belang van kind, ouders en medewerkers.
*Samenwerking tussen zelfstandige scholen met kansen op meerwaarde op het gebied van interactie, persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit.